maska klik logo

Informace o zasedání MSV zaznamenané novinářem HaNo Janem Jelínkem.

Jan Minář, předseda MSV a předseda SV ČR ve svém vystoupení připomněl hrozbu globálního imperialismu, která má snahy rozdělovat Slovany, stavět je proti sobě, zatahovat je do zločinných válečných výbojů NATO. J. Minář zdůraznil, že Slované pevně stojí na straně Srbů a odmítají odtržení Kosova od Republiky Srbsko. MSV podporuje Lužické Srby proti germanizačním tendencím vůči jejich národnostní menšině v Německu a podporuje sjednocování Ruska a Běloruska v jednolitý svaz. Rozhodně se staví proti instalaci raket USA v Polsku a vojenské radarové základny na území ČR.
Zdeněk Opatřil informoval členy SV o hlavních úkolech. Ty jsou orientovány na výraznější prosazení slovanského hnutí nejen na evropské, ale i na světové scéně. Proto je nutné dostat do Evropského parlamentu i myšlenku slovanské vzájemnosti, zdůraznil. Právě tam je žádoucí vzájemná podpora poslanců slovanských zemí bez ohledu na jejich politickou příslušnost, ať již bude mít institucionalizovanou podobu či nikoliv. MSV by také měl - vyzval Z. Opatřil - představit svůj program a koncepci Valnému shromáždění OSN! Důraz by při tom měl být kladen na činnosti těsně související s tématy, principy a cíli OSN. Spolupracovat s OSN na společných projektech, týkajících se lidských práv, životního prostředí, otázek míru a bezpečnosti, chudoby, kulturního rozvoje, vzdělání a dalších sfér. Navrhl organizovat akce MSV pod záštitou OSN.
Jozef Nálepka, tajemník MSV, vyzdvihl nezastupitelnou roli slovanských výborů v jednotlivých slovanských zemích a také zakládání nových zdejších poboček slovanského hnutí. Za vynikající úspěch by J. Nálepka považoval, kdyby pobočky byly ustaveny v každém větším městě. Jako nesmírně cenné by uvítal udržování a rozvíjení kontaktů s krajany se slovanskými kořeny v cizině - například v USA, Kanadě, Francii i v jiných státech. A v součinnosti s nimi se zasazovat proti zřizování vojenských základen v zahraničí.
Zasedání MSV, na kterém v diskusi hovořili také představitelé výborů jednotlivých slovanských zemí, zaslal pozdravný dopis Alexandr Moroz, předseda socialistické strany Ukrajiny. Sděluje v něm, že tato strana si vysoce cení práce MSV a jeho národních částí, jejich účasti v protestech proti ohrožení míru a lidstva. Na zasedání byly rovněž předány předním aktivistům rozvíjení pospolitosti slovanských národů Pamětní medaile Františka Palackého, českého národního buditele. V galerii Ruského střediska vědy a kultury se uskutečnila také výstavka o historii zrodu slovanského hnutí kterou vytvořil Z. Opatřil. Jeho předními průkopníky byli kromě Palackého například také Pavel Josef Šafařík, Ludovít Štúr, Václav Hanka, Zdeněk Nejedlý a také profesor Břetislav Chvála a spisovatel Alexej Pludek ... ale i bulharský kněz Jeftimij Tarnovskij, polský spisovatel Adam Mickiewicz, Bělorus Francisko Skarina, Rus Michail Pogodin či francouz Ernest Denis, jemuž Češi mohou být vděčni za to, že přispěl ke vzniku Československé republiky v roce 1918 ...
Nikolaj Fjodorovič Lavriněnko, místopředseda MSV a předseda Slovanského výboru Ukrajiny oznámil, že příští X. Všeslovanský sjezd se uskuteční v r. 2010 v Kyjevě. Sjezd by měl projednat návrh nových stanov MSV.