maska klik logo

Vybráno z vystoupení delegátů XI. všeslovanského sjezdu - Moskva 25. květen 2017

Slovanskému světu jako svorník je třeba vzkvétající Rusko

Akademik Sergej Baburin, předseda Mezinárodní slovanské rady a předseda Slovanského výboru Ruska:

Spojuje nás snaha učinit život našich národů úspěšný a šťastný. My, co jsme se sešli v mezinárodním slovanském svazu, se domníváme, že tyto cíle mohou být dosaženy, když spojíme naše úsilí. V slovanském hnutí je dnes nutné bojovat za budoucnost, bojovat za minulost a bojovat za přítomnost. Musíme naplnit naše ideály o pevnosti rodiny a duchovních hodnotách, na kterých jsou zakotveny život prostého člověka, krása, úspěch, láska, čest. Musíme stavět naše vztahy na principu vzájemné pomoci.

Je nezbytné zesílit náš boj za pravdu dějin. Musíme se vymanit ze stereotypů, s nimiž jsme byli svázáni. Pořád slyšíme, že druhá světová válka začala v roce 1939 a skončila v roce 1945. Jestliže hovoříme o této válce, tak proč nepočítáme její začátek ještě o rok dříve, kdy Japonsko napadlo Čínu? Nebo okupaci a zničení Československa na jaře 1939? Je také žádoucí dobývat se pravdy o 20. století. O světě socialismu, že existovala mírová spolupráce v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci. Tato pravda je nyní špiněna a pošlapávána. Ale my přece máme být na co hrdi ve 20. století. Nejenom na hrdiny z válečných let, ale i na poválečné roky! Nyní hoří boj za přítomnost, za opravdovost.

Baburin vzpomněl slova klasika Konstantina Leontěva, který před 200 roky řekl, že Slované jsou, ale Slovanství že není. Ale tuto myšlenku o Slovanství můžeme uskutečnit jen tehdy, pokud se idea slovanské jednoty usídlí na úrovni států! Pokud si ji vezme za svou občanské mínění. Ale my potřebujeme, aby za naším stolem slovanských sjezdů s námi seděli také prezidenti, předsedové vlád. Jen tenkrát se přiblížíme k uskutečnění našich ideálů.

Baburin rovněž varoval před rozdrobováním slovanského hnutí na mnoho organizací, což pokládá za položení politické bomby pod slovanské hnutí. Musíme dělat všechno pro to, aby rozkolu a rozptýlení ve slovanských organizacích nebylo! Ale ti, kdo dnes rozbíjejí Ukrajinu, přestali vyznávat ideje opravdových vlastenců, ti, kdož vystupují proti ukrajinským antifašistům, nikdy nemohou být našimi partnery ve slovanském svazu. My naopak na hodnotách a odkazu boje s hitlerovským Německem, na historických hodnotách nás, Slovanů, pevně stavíme jako na globálně politickém faktu.

Složitá doba pro slovanské hnutí

Alexej Grigorovič, Slovanský výbor Ruska a sekretář Mezinárodní slovanské rady:

Naše organizace ve slovanských zemích aktivně pracují a zúčastňují se akcí, pořádaných národními i mezinárodními organizacemi. Dnešní doba je velice složitá pro vykonávání činnosti slovanského hnutí. Přitom Grigorovič poznamenal, že ani v Rusku ne všichni vítají slovanské hnutí a horují pro slovanskou jednotu. Ocenil, že k Slovanství zaujímá přívětivé postoje pravoslavná církev.

Musíme spojit úsílí k obraně

Sergej Kostjan, místopředseda Mezinárodní slovanské rady a předseda Slovanského výboru Běloruska:

Sešli jsme se v hlavním centru slovanského světa, v městě hrdinovi – Moskvě. Na mnohokrát strádající a statečné ruské zemi, která vždy si zakládala na mírumilovnosti, spravedlnosti, dobrotivosti a bratrství. Veliký ruský národ svým sebeobětováním se zasloužil o záchranu jiných národů.

Kostjan přitom vzpomněl druhou světovou válku, rozpoutanou proti Slovanům, jejíž břímě na ně dolehlo nejvíce. Pro Den vítězství v této válce s Německem a evropským fašismem položilo Rusko životy svých 30 milionů dcer a synů. Celý slovanský svět ztratil 108 milionů svých sester a bratrů. A kdo spočítal, kolik fašismus zahubil těhotných žen a dětí do 5 let?! Tito mrtví nejsou nikde zaregistrováni. Slované zachránili lidstvo od zahubení fašistickým hnědým morem.

A v současnosti jsou nuceni opět přinášet velké oběti materiální i lidské. Proto nyní musíme spojit naše úsilí k obraně, semknout se kolem Ruska. Uhájit mír. A našli se lidé, kteří se sešli v tomto sále na XI. všeslovanském sjezdu, aby naplňovali roli svojí historické mise ve jménu slovanské jednoty a bratrství. Miliony občanů v našich slovanských zemích jsou připraveny pokračovat v zápase za slovanské bratrství. A slovanskému světu jako svorník je třeba silné a vzkvétající Rusko. Avšak to není v zájmu nepřátel Slovanů v jejich zemích i v zahraničí. Protislovanské síly falšují dějiny Slovanů.

Proto v naší mysli procitla idea slovanského socialismu, zbavení se zlodějů a tunelářů, všech parazitů. Globální imperialismus je hrabivý a vykořisťovatelský, jeho posláním je hromadění kapitálu pro nevelké skupiny vykořisťovatelů. Vlády předkládají svým národům boj za demokracii, svobodu, nezávislost, ale občané přitom nemají naději na perspektivní vývoj. Proto Slovanský výbor Běloruska vyzdvihl ideu slovanského socialismu a žádá si její podporu. Aby se idea stala hlavním tématem diskuse na druhé části XI. všeslovanského sjezdu v Bělehradě s konkrétním plánem záchrany a rozvoje slovanských civilizací. At´ žije slovanský socialismus! Mír a jednota Slovanů!

Mír je nutný v celé Evropě!

Nikolaj Lavriněnko, místopředseda Mezinárodní slovanské rady a předseda Slovanského výboru Ukrajiny:

Věřím, že v následujících pěti letech může náš svaz naleznout společně s vědci a členy mezinárodní slovanské rodiny zasvěcenou odpověď na všechny hrozby slovanskému světu. Na Ukrajině je potlačována historická pravda o druhé světové válce. Vítězná role Sovětského svazu a bratrství Slovanů v této válce. Musíme být připraveni na tyto provokace. Jsme rádi, že v Rusku jeho vedení na vysoké úrovni chápe, že se nelze smířit s falšováním výsledků na frontě druhé světové války. Akce Nesmrtelný pluk nachází odezvu nejen mezi lidmi v Rusku, ale i ostatních slovanských zemích, daleko za hranicemi Slovanstva.

Lavriněnko také připomněl varovný fakt, že na Ukrajině potomci pomahačů fašistů, banderovců a vlasovců pasují na hrdiny zrádce. A děti bojovníků proti nacistům ve válce dostávají punc potomků antihrdinů. Postrádáme metody jak ovlivňovat na Ukrajině mládež ve slovanském duchu. Musíme bojovat za mír na Ukrajině! Mír je nutný v celé Evropě.

Na závěr XI. všeslovanského sjezdu ještě Lavriněnko pověděl:

Jsme na správné cestě. Máme právo bránit svoji čest, důstojnost a dějiny. Dříve existovaly v Sovětském svazu katedry slovanských studií na vysokých školách. Nyní jich v Rusku nezůstalo mnoho. Zachovala se například na Kubáňské universitě v Krasnodaru. Pořádá konference slavistů. Nám je třeba navázat spolupráci s těmito katedrami.

Ultranacionalistické skupiny škodí na Ukrajině

Oleg Gračov, Slovanský výbor Ukrajiny:

Řekl, že na Ukrajině existují skupiny, jejichž ideologie je ultranacionalistická. Jsou tady ničeny památníky symbolizující komunistické hnutí. Jsou zneuctívány i likvidovány památníky sovětských bojovníků ve Velké vlastenecké válce. Byl například zhanoben památník veliteli 1. ukrajinského frontu Nikolaje Fjodoroviče Vatutina a mnohé další. Vatutin měl hodnost armádního generála, zemřel na následky zranění a obdržel in memoriam titul Hrdiny Sovětského svazu. Tisíce a tisíce Ukrajinců zahynuly ve válečné vřavě na východě země. Gračov uvedl, že nyní lidé na Ukrajině ještě více cítí na svých bedrech tvrdé dopady vládní politiky. Zdůraznil, že ve slovanském hnutí sehrává Rusko vedoucí roli.

Rusko se stává centrem Slovanstva

Dagmar Bollová, Sdružení slovanské vzájemnosti Slovenské republiky:

Sdružení si váží práce všech organizací, které s ním mají společný cíl jako například slovanská organizace Slavica. Jsou skupiny, jež se zajímají o činnost sdružení a pomáhají mu. Jmenovitě historici, umělci, rozšiřující ideje slovanské vzájemnosti nejen na Slovensku, ale i v zahraničí. O tom, co přineslo Slovanstvu Rusko, my všichni překrásně víme. A jsme rádi, že se Rusko opět stává centrem Slovanstva. Nejen dnešního, ale i budoucího. At´ žijí Slované!

Slovanské národy se zasloužily o vzestup Evropy

Barbara Krygierová, Polský slovanský výbor:

Polská oficiální propaganda představuje Poláky jako rusofoby, kteří nejsou infikováni slovanským hnutím. Ale to není pravda. Poté sjezdu přednesla referát Boleslava Tejkovského, předsedy Polského slovanského výboru:

Sjezd jsme svolali v situaci, kdy rostou hrozby Slovanstvu a všemu lidstvu. Hrozby vyvolává agresivní politika Spojených států amerických a jednotlivých států Evropské unie, směřující k světovládě a také k rozšiřování vojenského paktu NATO. Tato agresivní politika je namířena v první řadě proti Rusku a celému slovanskému světu.

Naši protivníci z historických zkušeností vědí, že Slovanstvo zůstalo neporaženo. Proto využívají politické převraty v rozmezí 80. a 90. let uplynulého století v slovanských státech, a dělají všechno, aby sjednocené Slovanstvo v roce 1945 rozdělili a rozmetali. Výsledkem jejich antislovanského působení byla Ukrajina oddělena od Ruska a téměř všechny západní a jižní slovanské státy byly pohlceny Evropskou unií a NATO a programově postaveny proti Rusku! Pouze Bělorusko a Srbsko zachovávají věrnost slovanské ideji a loajalitu vůči Rusku. Západ se snaží v západních a jižních Slovanech vzbuzovat protiruské nálady. Falešně obviňuje Rusko, že chce napadnout jeho sousední státy a že je hrozbou Evropě a celému světu. Tato goebbelsovská propaganda tím maskuje reálné agresivní plány ze strany NATO, což má naprosto viditelné znaky jeho přibližování se k hranicím Ruska!

Za této situace je jádrem našeho slovanského hnutí integrovat Slovanstvo, upevnit jednotu Slovanů, semknout slovanské národy kolem Ruska, jak tomu bylo za druhé světové války, představovat mírové úsilí Ruska a efektivně odhalovat útočné záměry vojenských kruhů USA. K integraci Slovanstva nám může pomoci veliké duchovní a materiální dědictví a veliký duchovní a materiální vzestup slovanských národů, který měl vliv na civilizační rozvoj Evropy. Fenoménem tohoto vzestupu je také kulturní jednotnost, nehledíce na rozličné národní zvláštnosti a rozličné cesty historického rozvoje jednotlivých slovanských národů. Integrace Slovanstva – to je jeho nutná záštita v této složité době. Slovanským národům hrozí ztráta jejich identičnosti a odnárodnění. Bez příslušnosti k integrovanému slovanskému světu jim hrozí zánik etnického a kulturního svérázu a osobitosti. Hrozí jim ztráta národního bohatství.

Bulhaři oporou v obraně

Krum Lazarov, Slovanské sdružení Bulharska:

Národy provázejí a sužují konflikty globálního světa. Naše sdružení usiluje o slovanskou duchovnost a duchovnost identických Bulharů. Informoval, jak Bulhaři poctivě vystupují na obranu Slovanství, jež se ocitlo v ohrožení.