maska klik logo

Aktuálně

  2.   6. 2024

Květnové číslo našeho měsíčníku "Slovanská vzájemnost". Číst ve formátu PDF >>>

13. 12. 2019 

Ve dnech 1. - 5. 11. proběhlo Mezinárodní slovanské fórum v Nižním Novgorodu a také pracovní zasedání Mezinárodní slovanské rady. více >>>

  2.   2. 2019

Třídenní zasedání Mezinárodní slovanské rady proběhlo v Moskvě.

12. 11. 2018

Prohlášení Vlasteneckého fóra více >>>

  1.   7. 2018

Manifest slovanským národům - SLOVANSKÁ PRAHA 2018 více >>>

____________________________________________

Co je Slovanský výbor ČR

Slovanský výbor ČR (dále SV ČR) je spolkem (občanským sdružením zřízeným podle zákona č. 93/90 Sb. o sdružování občanů), je registrován Ministerstvem vnitra ČR. Má sídlo v Praze a rozvíjí činnost v krajských městech a v řadě dalších měst a obcí v ČR. Řídí se stanovami SV ČR.

Svoji tradici odvozuje od Slovanského sjezdu v roce 1848 v Praze, od dalších slovanských sjezdů a od obnoveného setkávání zástupců slovanských národů počínaje Všeslovanským sjezdem v roce 1998 v Praze. Tento sjezd po 150 letech rozvinul slovanskou myšlenku v současné době.

Posláním SV ČR je rozvíjet spolupráci slovanských národů a slovanskou vzájemnost v různých oblastech činnosti: nevládní politické spolupráce, kulturní, vědecké, osvětově vzdělávací, hospodářské a dalších.

Je vlasteneckým občanským sdružením. Při své činnosti spolupracuje s dalšími vlasteneckými sdruženími v ČR. Nejvyšším orgánem SV ČR je celostátní shromáždění a v období mezi shromážděními volená Celostátní rada SV ČR. Sdružení průběžně řídí předsednictvo SV ČR. Je vydavatelem měsíčníku SLOVANSKÁ VZÁJEMNOST.

SV ČR spolupracuje s obdobnými organizacemi dalších slovanských národů, je členem Mezinárodního slovanského výboru, spolupracuje s krajanskými organizacemi v zahraničí a dalšími mezinárodními organizacemi a humanitárními institucemi.

SV ČR je důsledným obhájcem české národní státnosti, českých národních zájmů a státní suverenity. Nesouhlasí s rozbitím Československa a přeje si budoucí obnovení státního svazku podle vůle obou našich národů. Požaduje zákonnou ochranu českého jazyka jako jazyka státního.

SV ČR nesouhlasí s členstvím ČR v NATO, které rozděluje slovanské národy. Nesouhlasí s vstupem ČR do Evropské unie, která je nadnárodním superstátem potlačujícím zájmy malých a středních národů. Nesouhlasí s odbouráváním české státnosti. Jako jiné řešení pro budoucnost považuje SV ČR za nejlepší rovnoprávnou spolupráci mezi národy a v tomto rámci především se slovanskými státy. Usiluje o mír na celém světě, o prospěšnou spolupráci všech národů.

 

Náplň práce Slovanského výboru ČR:

Zprostředkování informací z ostatních slovanských zemí
Vlastenecky orientované společenské akce
Komentáře k aktuálnímu politickému dění doma i v zahraničí

 

Složení vrcholných orgánů SV ČR

Historie SV ČR

 

Z úvah o slovanství:

"... Je třeba velmi zdůraznit, že je nutno, aby všichni slovanští národové, pokud budou v dalším svém vývoji slovanskou politiku a slovanské souručenství pěstovat, (...) zůstali i pro budoucnost ve svém slovanství a ve svém slovanském rozpětí opravdovými realisty, aby ve svých plánech politických nepřeháněli jako kdysi slavjanofilové nebo panslavisté, aby dobře viděli a náležitě brali ve své politice a ve veškeré své činnosti v úvahu celé své okolí a celou Evropu a svět, který by se jinak snadno mohl na jejich škodu proti nim obrátit.

To platí především pro nás Čechy a Slováky, ze všech Slovanů nejohroženější a nejexponovanější. Každý útok na Slovany začne vždycky útokem proti Praze - to je náš osud a naše největší čest zároveň. A tento fakt sám nutí k tomu, abychom se především nikdy neodpoutávali od Východu, tj. od Sovětského svazu a od Polska, ale abychom na druhé straně nezapomínali - a musí to chápat také všichni druzí - že se nemůžeme pro svou geografickou pozici a pro půldruhého tisíce let svého kulturního vývoje odpoutat ani od Západu. Slovanství je pro nás nepostradatelnou základnou a každá československá politika musí od něho jako od základny, zejména po výsledcích druhé světové války vycházet."

(Edvard Beneš: Úvahy o slovanství, Čin 1947, s. 301-302)

Hej Slované

Hej Slované, ještě naše slovanská řeč žije,
pokud naše věrné srdce pro náš národ bije.
Žije, žije duch slovanský, bude žít na věky.
Hrom a peklo, marné vaše, proti nám jsou vzteky.


Jazyka dar svěřil nám Bůh, Bůh náš hromovládný.
Nesmí nám ho tedy vyrvat na tom světě žádný.
I nechať je tolik lidí, kolik čertů v světě.
Bůh je s námi, kdo proti nám, toho Perun smete.


I nechať se též nad námi, hrozná bouře vznese.
Skála puká, dub se láme. Země ať se třese !
My stojíme stále pevně, jako stěny hradné.
Černá zem pohltí toho, kdo odstoupí zrádně ...

 


Naše facebooková stránka: