maska klik logo

Manifest Všeslovanského sjezdu 1998

Všeslovanský sjezd roku 1998 konaný na počest 150. výročí prvního Slovanského sjezdu z r. 1848 navazuje na pokrokovou , civilizační tradici našich předků a znovu prohlašuje, že svoboda, rovnost a bratrství všech lidí i národů je i dnes naším heslem.

První Slovanský sjezd představoval nejenom historický předěl duchovního a národního přerodu, ale i začátek osvobození západních a jižních slovanských národů po staletí porobených různými uchvatiteli. Svým Manifestem národům evropejským odmítl jakýkoli separatismus či panslavismus, stejně jako pangermanismus. V tomto duchu se i my rozhodně stavíme proti jakýmkoliv projevům nacionálního šovinismu a rasismu, ať pocházejí odkudkoli.

V duchu tohoto odkazu zamýšlíme se i v nových podmínkách současné Evropy a světa nad smyslem hodnot, jimiž slovanské národy přispěly do společné pokladnice lidstva. Vstoupily v hluboké minulosti do jeho dějin jako významný a integrující subjekt a tvoří i dnes nedílnou součást evropské a světové civilizace. Ve 20.století přesvědčivě prokázaly tyto hodnoty společnou součinností v rámci protihitlerovské koalice v 2.světové válce, stejně jako v procesu mírové mezinárodní spolupráce.

Proto odmítání jakýchkoli projevů násilí v mezinárodních vztazích je i dnes trvalým a neměnným krédem všech, kdo dávají ideu slovanské vzájemnosti do služeb rozvoje evropského a světového společenství. Po skončení studené války vstupují slovanské národy do nových mezinárodních poměrů v důsledku neuvážených ústupků částečně oslabené a znevýhodněné. Některé síly v mezinárodní politice využívají tohoto stavu k pokusům o revizi Postupimské dohody i výsledků druhé světové války. Tyto snahy jsou namířeny zejména proti slovanským národům, proti jejich životním zájmům. Nemůžeme nevidět ani zjevné či skryté pokusy o oprášení starých plánů Drang nach Osten i plánů připravujících nové rozdělení slovanských zemí podle hesla „Rozděl a panuj“.

Jsme upřímní stoupenci rozvoje mírové a rovnoprávné spolupráce mezi státy a národy v podmínkách rozšiřující se mezinárodní integrace a mezinárodní dělby práce sloužící ku prospěchu všech zúčastněných zemí. Vyslovujeme se i pro účinnější pomoc rozvojovým zemím, jejímž cílem je překonání důsledků kolonialismu a dosažení všestranné rovnoprávnosti všech subjektů mezinárodních vztahů. Podporujeme rozšiřování kulturních styků mezi všemi národy a státy.

Odmítáme existenci jakýchkoli vojenských bloků, nerovnoprávných hospodářských vztahů, nespravedlivých sankcí a hrozby silou. Plně podporujeme závěry helsinské konference a o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z roku 1975, které uznávají nedělitelnost bezpečnosti v Evropě. Proto nelze ani dnes souhlasit se snahou o rozšíření vojenského bloku NATO. Evropa si jedině vydechne, jestliže bloková politika bude nahrazena systémem celoevropské bezpečnosti a spolupráce vzešlým z helsinského ujednání.

Slovanské národy, stejně jako jiné, jsou součástí jednoho civilizačního a humanistického úsilí. Jejich vzájemnost a spolupráce je významným a osvědčeným činitelem mezinárodních vztahů. Nemůžeme ovšem smlčet ani to negativní, co slovanské národy v jejich vzájemných vztazích zarmoutilo. Pro budoucnost je však rozhodující jejich odhodlání naopak posílit vše to pozitivní, čeho už bylo v oblasti ekonomické, vědecké, vědeckotechnické, kulturní, sociální, mezilidské a humanitární ku vzájemnému prospěchu dosaženo. Plně se stavíme za rozvoj demokracie svobod, za politiku zvyšování životní úrovně, za sociální jistoty všech, nejen pouze privilegovaných vrstev. Podporujeme i ekologické iniciativy k ozdravění a zachování života a jeho kvalit v zájmu příštích generací. Tváří v tvář k pokusům o nové dělicí čáry napříč naším kontinentem, ale i slovanskými zeměmi, chceme nejen našim, ale i ostatním státním představitelům, parlamentů a vládám připomenout jejich spoluodpovědnost za mírovou budoucnost Evropy, naší evropské vlasti rovnoprávných národů a států, za mírovou budoucnost celé naší planety bez jakékoli konfrontace a útlaku. Svou tvořivou prací, rozvíjením přátelství a spolupráce se všemi národy a zeměmi chceme pomáhat všem lidem v jejich úsilí za lepší a spravedlivější život. Spojme své síly pro mírovou a šťastnou budoucnost. Jednotně mladí i starší, dělníci, rolníci, příslušníci inteligence, umělci všech oborů a žánrů, protifašističtí bojovníci, ateisté i věřící, stoupenci různých ideologií. Zastavme spory a šarvátky a najděme všeobecně přijatelný základ pro náš společný postup a nástup do 21. Století jako doby bez válek a vojenských seskupení, s vůli pozitivně měnit život všech národů, usilovat o spravedlivé místo na slunci pro všechny. Zajistit pro celé lidstvo v 21.století mír a důstojnou existenci.


ÚČASTNÍCI VŠESLOVANSKÉHO SJEZDU V PRAZE